"Department of Transport and transport organization" - TS

Ussypbayev Ussen Assylbekovich
The candidate of tehnical sciences, docent
Chairholder
Contact information: Block №3 (V), room 333
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: 87758501799@mail.ru
Tulenov Aidarali Tulenovich
The candidate of tehnical sciences, professor
Contact information: Block №3 (V), room 316
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: tulenov-2011@ mail.ru
Uskenbayev Sarybai Uskenbayevich
The candidate of tehnical sciences,docent
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: syskenbae@ukgu.kz
Tauasarov Sherhan Usenovich
The candidate of tehnical sciences,docent
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: shtayasarov@ukgu.kz
Tagaev Nurlybek Saidullayevich
The candidate of tehnical sciences,docent
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: Nureke.55@mail.ru
Pernebekov Saken Sadybekovich
The candidate of tehnical sciences,docent
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: Saken-UKO@mail.ru
Balabekov Zetbek Agabekovich
The candidate of tehnical sciences, senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: zbalabekov@ukgu.kz
Dutbayev Jaksylyk Toktasynovich
The candidate of tehnical sciences, senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: zhdytbaev@ukgu.kz
Bekbolatov Gabit Jahangerovich
Senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: g.bekbolat@mail.ru
Shoibekov Baurjan Jusipovich
Senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: bshoibekov@ukgu.kz
Samatayev Temirhan Kuchkarovich
Teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: tsamataev@ukgu.kz
Tezekbayeva Nurgul Rahimseyitovna
Teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: ntezekbaeva@ukgu.kz
Djunusbekov Aitmukhamed Sagimbekovich
The candidate of tehnical sciences, senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: Djunusbekov@ukgu.kz
Sadikov Zhenis Abjanovich
The candidate of tehnical sciences, docent
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: Sadikov@ukgu.kz
Kassymkhan Sypabek
The candidate of tehnical sciences, senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: k.sypabek@ukgu.kz
Chingizbaev Maksat Mamanovich
senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: Сhingizbayev@ukgu.kz
Omarov Berik Amangeldyevich
Senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: bomarov@ukgu.kz
Auesbekova  Maral  Ashiralievna
Master of science, teacher
Contact information: Block №3 (V), room 333
Office telephone: 8(7252)30-02-53
Е- mail: maral_5@mail.ru
Nazymbetov  Bakytbek  Begalievich
Senior teacher
Contact information: Block №3 (V), room 337
Office telephone:8(7252)30-02-53
Е- mail: 2010baxa@mail.ru