Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі

    
    
    
Кафедра меңгерушісі
    
Қалдыкөзова Сандуғаш Еркінбекқызы
    
Педагогика ғылымдарының кандидаты

    
    
    
Мекен жай:   Шымкент қаласы, 486018, Тауке Хан даңғылы,5, ОҚМУ, №3 Ғимарат
Телефон: 8-725-2-300-570
    
►Профессор-оқытушылар құрамы
    
Жалпы мәліметтер
        Кафедра 1979 жылы шет тілдер кафедрасы негізінде, техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқыту деңгейін жоғарылату, ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде оның ролін көтеру мақсатында құрылған. Сол кезден бері қарай кафедраны Ким Р.М. (1955-1973жж.), Сокольская Н.Ф. (1973-1979жж.), Қалабаева Р.А. (1979-1980жж.), Құлымбетова М.Е. (1980-1984жж.), (1980-1984 жж.), Шалекенова М.К. (1984-1986 жж.), Таукеев С.У (1986-1990 жж.), Мамадьяров С.А. (1990-1992 жж.), Елібаева Р.Д. (1992-1997 жж.), Кульбаева Ф.Т (1997-2006 жж.), Қалдыкөзова С.Е. (2006 ж. осы уақытқа дейін ) басқарған.  Кафедраның негізі қаланғаннан бері мұнда қазақ аудиториялары арасында орыс тілін оқыту денгейін көтеруге қабілетті жоғары денгейдегі кәсіби творчестволық  ұжым қалыптасты. Сол жылдары техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқыту мәселелері кафедраның  негізгі ғылыми бағыты болып табылды.
        80-інші жылдары кафедраны филология ғылымдарының докторы, профессор, әдеби шығарманы жүйелі түрде талдау бойынша қазақстандық ғылыми мектебінің негізін қалаған  Құлымбетова Алия Елеусізовна басқарды. Көптеген жоғары оқу орындарының ҚМУ (Қазан қ.), ТМПУ (Томск қ.), ТашМУ (Ташкент қ.), ВМУ (Волгоград қ.) тіл білімі кафедраларымен ғылыми байланыстар орнатылды. Ғылми тұрғыда осы жылдары кафедра орыс тілін оқытудың кәсіби-бағдар беру мәселелеріне, жәнеде лингводидактиканың көкейтесті сұрақтарына көбірек көңіл бөлді. 90-шы жылдардың басында кафедраны Мамадияров Сейтбек Амалбекович басқарды. Бұл жылдары да кафедрада техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқытудың әдістемесін зерттеу жұмыстары ғылыми тұрғыда басты мәселе болып қалды. Қазіргі таңда Мамадияров С.А. «М.Әуезов атындағы ОҚМУ ардагерлер Кеңесі» ұжымын басқарып отыр. Кафедраға жаңа бағыт-бағдар енгізген, сол кездегі кафедра меігерушісі филология ғылымдарының кандидаты, доцент Елібаева Раушан Дүйсеновна болды. Соның нәтижесінде бір неше оқытушылар Джақсылықова Ф.З., Сандыбаева Н., Қожамбердина Р.Д. кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты. 1992-1997 жылдар аралығында кафедра «Қазақ аудиториясында орыс тілін оқыту әдістемесін жоғарылату» тақырыбында ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысты. 1997-2006 жылдары кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Құлбаева Феруза Тасболатовна басқарды. Бұл  уақыт арасында 4 оқытушы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады (Ерімбетова А.Л., Лесбекова Л.Ж., Қалдыкөзова С.Е., Анартаева Г.У.). Негізгі ғылыми-әдістемелік жұмыстар оқу үрдісін оңтайландыру мен дамыту, қазақ топтарында орыс тілін оқыту әдістемесінің негізгі тұжырымдарын қалыптастыру және көтеру болды. 2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты Қалдыкөзова Сандуғаш Еркінбековна басқарып келеді. Қалдыкөзова С.Е. кафедраны ғылыми кадрлармен толықтыру мәселесіне көп көңіл бөліп отыр.  Бұл тұрғыда ғылым кандидаттары Турсунов А.Н., Айтмамбетов Ф.У., Қуандықова Д.М. жұмысқа қабылданып, кафедраның ғылыми әлеуеті біршама жоғарылады.  2006 жылдан бері қарай кафедраның ғылыми бағыты ғылыми стильдің өзіндік ерекшеліктерін зерттеу, ғылыми-кәсіби мәтіндерді талдау, оларды толығымен түсіну, қайта құрастыру әдістемелерін жасау болып табылды. Әдістемелік жұмыстар біршама белсене түсті: соңғы жылдары кафедрада кәсіби орыс тілі пәні бойынша 53 оқу әдістемесі даярланды, оның ішінде: «Мұнайшы маманы. Мұнай мамандығы студенттеріне арналған орыс тілі (Профессия-нефтяник. Русский язык для студентов нефтяников)» (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Арынбаева Р.А., т.б. 2012), «Зоотехния» мамандығы студенттеріне арналған кәсіби орыс тілі» (Русский профессиональный язык для студентов «Зоотехния»)» (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Нуржанова Д.Қ.,т.б. 2009ж.), «Құрылыс», «Сәулет» мамандығы студенттеріне арналған орыс тілі оқулығы (Учебное пособие по русскому языку для студентов спец. «Строительство», «Архитектура»)» (Авторлар: Анартаева Г.У., Лесбекова Л.Ж. 2008ж.), «Агроном маманы (Профессия-агроном)» (Авторлар: Ахметова А.М., Турсунов А.Н. т.б. 2010ж.), «Биотехнологтарға арналған орыс тілі (Русский язык для биотехнологов)» (Авторлар: Джақсылықова Ф.З. 2010ж.), «Информатика, Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған кәсіби орыс тілі (Профессиональный русский язык для студентов спец. Информатика, Информационные системы)» (Авторлар: Айтмамбетов Ф.У., Алиева Г.А. 2011ж.), «Экономист мамандығы студенттеріне арналған кәсібі орыс тілі (Профессиональный русский язык для студентов-экономистов)» (Авторлар: Лесбекова Л.Ж., Қуандықова Д.М. 2012ж.), «Криминология», «Химия»  мамандығы студенттеріне арналған ғылыми-кәсібі орыс тілін дамыту (Развитие научно-профессиональной речи студентов спец. «Криминология», «Химия»)» (Авторлар: Байтенова Р.М. т.б.) оқулықтары даярланды.
        2007 жылдан бері қарай кафедра мемлекеттік бюджеттегі жаңа ҒЗЖ «Контрастивтік терминология мәселелері және лингводидактиканың сауалдары (Проблемы контрастивной терминологии и вопросы лингводидактики)» ғылыми тақырыбында жұмыс бастады.  Ғылыми зерттеу жұмыстардың және практикалық тәжірибенің нәтижелері халықаралық, республикалық  деңгейдегі конференцияларда, таяу және алыс шет елдер баспаларында жарық көруде. Осы жылдары кафедрада әр мамандыққа арналған оқу терминдік сөздіктер құрастыру қолға алынды. Соның нәтижесінде төмендегі оқу терминдік сөздіктер жасалды: «Ветеринарлық медицина» мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Турсунов А.Н.), Химия мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік, «Сәулет және дизаин» мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Темирханова Б.С., Ахметова А.К.), Экономика мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Қуандықова Д.М. ),  Биотехнология мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Джақсылықова Ф.З.), Ет және сүт өнімдері бойынша анықтама-сөздік (Байдуллаева Р.Ш.).

     
2015-2016 оқу жылы
Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы
Кафедра оқытушылары 2015-2016 оқу жылында 10 оқу құралдары және 5 әдістемелік нұсқауларды дайындап басылымнан шығарды:
1. Калдыкозова С.Е., Лесбекова Л.Ж., Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Профессиональный русский язык» (специальность 5В073100 -«БЖД и ЗОО». - Ноябрь 2015г. – 3 п.л.
2. Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.А., Бабаева Р.К. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Профессиональный русский язык» (специальность 5В070800 -«Нефтегазовое дело». - Декабрь 2015 г. – 3 п.л.
3. Бимурзина А.А., Рискелдиева Ж., Бабаева Р.К., Умурзакова М.А. Тексты и задания по развитию профессиональной речи  студентов  специальности 5В070300 – «Информационные системы» (учебное пособие). - Декабрь 2015г.-  5 п.л.
4. Мусантаева М.А., Дарибаева А.А. Русский профессиональный язык для студентов специальностей 5В072900 – «Строительство», 5В042000 – «Архитектура». – Февраль 2016г. – 6 п.л.
5. Анартаева Г.У., Тауасаров Ш.У. Профессиональный русский язык для студентов специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технология». – Март 2016г. – 11 п.л.
6. Лесбекова Л.Ж. Тексты по русскому языку для студентов экономических специальностей. – Март 2016г. – 5 п.л.
9. Алтынбекова Г.К. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Профессиональный русский язык» (специальность 5В070300 – «Информационные системы». – Март 2016г. – 3 п.л.
10. Арынбаева Р.А., Анартаева Г.У. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине«Профессиональный русский язык»для студентов специальностей 5В090400 – «Социально-культурный сервис», 5В090200 – «Туризм». – Январь 2016г. – 5 п.л.
11. Арынбаева Р.А. Русский  язык. Учебное пособие для студентов химико-технологических специальностей. – Март 2016г. – 13 п.л.
12. Алиева Г.А. Тексты по развитию научно-профессиональной речи студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика». – Март 2016г. – 6 п.л.
13. Дробязко Н.В. А.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине«Русский язык»для студентов специальности 5В072800 – «Технология перерабатывающих производств». – Март 2016г. – 4 п.л.
14. Байрханова К.С. Русский язык для текстильщиков (специальность 5В072600 -  «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»)  Учебное пособие. – Март 2016 г. – 6 п.л.
15. Ахметова А.М. Тексты по развитию научно-профессиональной речи студентов специальности 5В072600 – «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» Учебное пособие. – Март 2016г. – 6 п.л.
Жоспардантыскелесіжұмыстардайындалыпөткізілді:
1. Анартаева Г.У., Арынбаева Р.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Профессиональный русский язык» для студентов специальностей 5В072900 – «Строительство», 5В042000 – «Архитектура». – Январь 2016 г. – 5 п.л.
2.Есимханова Н.А., Байтенова Р.М., Калыбекова У.У. Русский профессиональный язык для студентов специальностей 5В070100 - Биотехнология. Учебное пособие. – Май 2016г. – 7,8 п.л.
           «Техникалықмамандықтарбойыншапрактикалықорыстілі» кафедрасында «Орыстілі» және «Кәсібиорыстілі» пәндерібойыншабарлықтехникалықмамандықтарғаарналғанпәндердіңоқу-әдiстемелiккешендерідайындалған.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары
2015-2016 оқужылында ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 69ғылыми жұмыстаржәне оқу-әдістемелік құралдар жарыққа шықты: 15 оқу құралдары, 5 мақала шет елдік ғылыми журналдарда (Импакт-фактор– 0,325 (Global Impact Factor 2013, Австралия), 5 мақала Білім және ғылым саласы бойынша Қадағалау комитеті бекіткен республикалық журналдарда, 19 мақала Халықаралық конференциялар еңбектерінде, 25 мақала түрлі дәрежедегі конференциялар топтамаларында.
2015-2016 оқужылындағылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелеріноқу үрдісіне енгізу актілері алынды:
 1. Акт №661 от 18.06.2015г. «Вопросы обучения аудированию студентов национальных групп на занятиях по русскому языку» (Турсунов А.Н., Калдыкозова С.Е., Умурзакова М.А.)
 2. Акт №662 от 18.06.2015г. «Методика лексикографирования префиксальных существительных в русско-казахских словарях» (Лесбекова Л.Ж., Калдыкозова С.Е., Айтмамбетов Ф.У.)
 3. Акт №663 от 18.06.2015г. «Лексико-семантическая группа «жилище» в русском и казахском языках» (Калдыкозова С.Е., Рыскельдиева Ж.А.)
 4. Акт №664 от 18.06.2015г. «Единицы перевода некоторых префиксальных существительных в русско-казахских словарях» (Лесбекова Л.Ж., Калдыкозова С.Е., Анартаева Г.У., Рыскельдиева Ж.А.)
 5. Акт №751 от 24.06.2015г. «О рациональных приемах восприятия и переработки информации при обучении чтению» (Есимханова Н.А.)
 6. Акт №749 от 24.06.2015г. «Формирование коммуникативной компетенции на занятиях по профессиональному языку как объект педагогического процесса» (Есимханова Н.А.)
 7. Акт №656 от 18.06.2015г. «Освоение грамматических категорий на занятиях по русскому языку в вузе» (Алтынбекова Г.К., Калдыкозова С.Е.)
 8. Акт №657 от 18.06.2015г. «Совершенствование навыков грамотного письма студентов специальности ПСМИиК» (Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.А., Туребекова Б.А., Мусантаева М.А.)
 9. Акт №658 от 18.06.2015г. «Принцип отбора лексического материала в учебный терминологический словарь специальности ПСМИиК» (Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.А., Лесбекова Л.Ж., Туребекова Б.А., Мусантаева М.А.)
 10. Акт №659 от 18.06.2015г. «Лингводидактические принципы в работе по развитию речи студентов» (Алтынбекова Г.К., Калдыкозова С.Е.)
 11. Акт №660 от 18.06.2015г. «Частнометодические принципы изучения грамматики в аспекте развития речи» (Алтынбекова Г.К., Калдыкозова С.Е.)
Студенттердіңғылыми-зерттеужұмыстары
2016 жыл6  сәуір күні  сағат 9-00  В ғимаратының № 414  аудиториясында кафедраның ұйымдастыруымен студенттердің ғылыми конференциясы өткізілді.
Конференция жұмысына студенттермен қатар, қалалық мектеп оқушылары, атап айтқанда, Шымкент қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары да атсалысты.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары лингвистиканың өзекті мәселелеріне арналды. 
Конференцияның қорытындысы бойынша үздік баяндамалар жүлделі орындарға ие болды: 
1-ші орын - ЭФ 15-2К тобының студенті Нұржанов Н. ( ғылыми жетекшісі,ф.ғ.к., доцент - Лесбекова Л.Ж.)
2-ші орын - СМ 15-9Ктобының студенті Тұрапбаева К. (ғылыми жетекшісі,п.ғ.к., доцент -Калдыкозова С.Е.)
2-ші орын - СМ 15- 1К2 тобының студенті Дүйсенбай Ж. (ғылыми жетекшісі,п.ғ.к., доцент -Анартаева Г.У.)
3-ші орын -  ММГ 15-3К3тобының студентіҚасымбай А. (ғылыми жетекшісі, аға оқытушы - Бабаева Р.К.)
3-ші орын -  Назарбаев зияткерлік мектебінің 9 «В» сынып оқушысы
Тұрсынбекова Д. (ғылыми жетекшісі, аға оқытушы -Байдуллаева Р.Ш.)
3-ші орын –   ИП 13-1К  тобының студенті Байтұева А (ғылыми жетекшісі,ф.ғ.к., доцент -Алтынбекова Г.К.)
«Орыс тілі» пәнінен олимпиада
2016жыл 12сәуір  күні сағат 9-00 В ғимаратының  418 бөлмесінде «Орыс тілі» пәнінен олимпиада өтті.
Олимпиадаға  23 жоғары оқу орныстуденттері, 3 медколледж студенті 13 мектеп оқушылары қатысты.
Олимпиада 3 кезеңдеөтті:
1-кезең – тест сұрақтарына жауап беру;
2-кезең – «Грамотей» байқауы (диктант жазу);
3-кезең – «Жастар экстремизмге қарсы» тақырыбында эссе жазу.
Олимпиада жеңімпаздары
студенттің аты-жөні
    тобы
жетекшінің аты-жөні
жүлделі орын
1
СейдалиеваМадина
ХТ-15-5к1
Джақсылықова Ф.З.
1 орын
2
СағынбековаАсылжан
ЭФ-15-9к
Арынбаева Р.А.
2 орын
3
ТұрдалиевКайрат
СМ-15-8к2
МұсантаеваМ.А.
3 орын
 
Кафедраныңтәрбиежұмыстары
 
2015 жылдың  8 қазан күні сағат 11-00де  «В» ғимаратының 122 аудиториясында 1 - курс студенттерінің эстетикалық- мәдениеттік көзқарастарын дамыту мақсатында университет көлемінде «Фестиваль языков народов Казахстана» атты әдеби-музыкалық іс-шара өткізілді. Фестивальға «Құрылыс және көлік», «Экономика және қаржы», «Ауылшарушылық», «Механика және мұнайгаз», «Ақпараттық технологиялар»  факультеттерінің студенттері қатысты.
2015 жылдың  2 қарашасында «В» ғимаратының 122 аудиториясында сағат 11:00-де жыл сайын ұйымдастырылатын «Абайдың қара сөздері» атты әдеби-музыкалық кеш өтті. Бұлісшараға «Құрылысжәнекөлік» факультетініңстуденттеріқатысты.
2015 жылдың  12 қарашасындасағат 11-00- де  «В» ғимаратының 122 аудиториясында 1 - курс студенттерініңэстетикалық- мәдениеттіккөзқарастарындамытумақсатында университет көлемінде«Шәмшікештері»аттыіс-шара өткізілді.
2015 жылдың  26 қарашасында «В» ғимаратының 122 аудиториясында сағат 11:00-де жыл сайын ұйымдастырылатын «Бауыржан Момышулы - Қаhарман қолбасшы» және «Әлия - Батыр қыз»атты әдеби-музыкалық кеш өтті.
2016жыл 24 ақпан күнісағат 11-00де «В» ғимаратының 122 аудиториясында Ауған жерінен Кеңес әскерлерін шығаруға қатысқан ардагерлерге арналған әдеби-музыкалық кеш өткізілді.
2016 жылдың  13 сәуірінде «В» ғимаратының 122 аудиториясында сағат 11:00-де «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне - 25 жыл»толуына орай,  кезекті«Поэзиада-2016» атты әдеби-музыкалық байқау өткізілді.Бұл байқауға М.Әуезов атындағы ОҚМУ университетінің барлық студенттері қатысты. Әдеби кеште техникалық мамандықтарда оқитын 1-ші курс студенттері өз шығармашылықтарынан  өлеңдер оқыды. Университет көлемінде өткен іс-шараға барлық оқытушылар қатысты.
 
2016-2017 оқу жылы
Кафедраныңоқу-әдістемелікжұмысы
 2016-2017 оқу жылына барлығы 18 басылым жоспарланған: 13 оқу құралдары және 5 әдістемелік нұсқаулар. Жоспарланған 18 жұмыс дайындалып өткізілді.
М.Әуезов атындағы ОҚМУ-і жанындағы химия-технологиялық мамандықтары бойынша ОӘС-ның «Оқу-әдістемелік секцияға баспаға ұсынған» белгісін (грифін) алған оқу құралы:
Арынбаева Р.А., Калдыкозова С.Е. Русский  язык. Учебное пособие для студентов химико-технологических специальностей (2-часть) – Наурыз 2017ж. – 10 б.т.
Жоспардантыскелесіжұмыстардайындалыпөткізілді:
 1. Арынбаева Р.А., Туребекова Б.А., Тукебаева А.Б. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине«Профессиональный русский язык»для студентов специальностей 5В051100 – «Маркетинг». – Май 2017 г. – 7 п.л.
 2. Калдыкозова С.Е., Арынбаева Р.А. Методические рекомендации по изучению дисциплины«Профессиональный русский язык»для студентов специальности 5В090400 – «Социально-культурный сервис». – Май 2017 г. – 7 п.л.
 3. Калдыкозова С.Е., Арынбаева Р.А. Методические рекомендации по изучению дисциплины«Профессиональный русский язык»для студентов специальности 5В050900 – «Финансы». – Май 2017 г. – 7 п.л.
 4. Есимханова Н.А., Бахрамова Г.А., Сихимбаева С.Ж. Технология критериального оценивания. Учебное пособие для студентов специальности 5В010003 – Педагогика и психология. Алматы. 2016. – 162с.
 
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары
2017 жылы мемлекет тарапынан қаржыландырылатынбайқауға қатысу үшін 4 жобаға өтініш жасалды:
1.          БАҚ материалдарын сотты лингвистикалық сараптан өткізу әдістерін жасау. (Ғылыми жетекші Қалдыкөзова С.Е.)
2.          Құрылыс және құрылыс материалдары, Өмір қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау техникалық мамандықтары бойынша үштілдік (орыс, қазақ және ағылшын) оқулық терминдік сөздіктерді жасаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. (Ғылыми жетекші Айтмамбетов Ф.У.)
3.          Болашақ инженерлердің сөйлеу имиджін қалыптастыру. (ҒылымижетекшіБайдуллаева Р.Ш.)
4.          Болашақтехникалықпрофильдегі мамандардыңіскерліксөйлесуқарым-қатынастарынқалыптастырудағыинновациялықтехнологиялар.(ҒылымижетекшіБайтенова Р.М.)
2016-17 оқу  жылында  ғылыми - зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша 92 ғылыми жұмыстар мен ғылыми-әдістемелік еңбектер жарияланды:  18 оқу құралы мен 78 ғылыми мақалалар, оның ішінде:
15 мақала ғылыми журналдарда, атап айтқанда: 9 мақала шет елдік ғылыми журналдарда (Импакт-фактор  – 0,325 (Global Impact Factor 2013, Австралия)  және Ғылыми цитаталаудың Ресейлік индексі бар журналдарда  , 3  мақала Білім және ғылым саласы бойынша Қадағалау комитеті ұсынған Республикалық  журналдарда,  4 мақала  Қазақстан Республикасы журналдарында;
59 мақала конференция еңбектерінде, оның ішінде: 38  мақала Халықаралық конференцияларда, атап айтқанда (9: Англия, Ресей: Мәскеу, Орехово-Зуево, Иваново, Волгоград)  және Қазақстан Республикасында  (29: Астана, Семей, Павлодар, Шымкент және т.б.), 21 жұмыс әртүрлі деңгейдегі конференция еңбектерінде.
 
2016-2017 оқу жылындакафедра оқытушыларыныңҒЗЖ қорытындылары бойынша ендіру актілері бар:
1.Акт № 995 от 28.12.2016г. «Коммуникативная направленность обучения русскому языку» (Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.)
2.Акт № 996 от 28.12.2016г. « Полилингвизм как этносоциокультурное явление современности» (Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.А.)
3.Акт № 997 от 28.12.2016г. «Самостоятельная  работа как средство развития самостоятельности студентов» (Арынбаева Р., Бимурзина А.А.)
4.Акт № 998 от 28.12.2016г. «Aboutfeaturesofactivedictionarywork» (Айтмамбетов Ф.У., Турсунов А.Н.,  Умурзакова М, Рискелдиева Ж.А.)
5.Акт № 999 от 28.12.2016г. «Цель независимости Казахстана – воплощение в жизнь национальной идеи» (Калдыкозова С.Е., Лесбекова Л.Ж.,  Рискелдиева Ж.А.)
6.Акт № 1000 от 28.12.2016г. « Проблемы фоносемантики в онто- и филогенетическом аспектах» (Темирбекова Г, Калдыкозова С.Е.)
7.Акт № 1001 от 28.12.2016г. «Обучение терминологии как условие формирования профессиональной коммуникативной компетенции будущих инженеров» (Калдыкозова С.Е.,  Туребекова Б.А., Мусантаева М.А., Рискелдиева Ж.А.)
8.Акт № 098 от 14.02.2017 г. «Принципы отбора лексического материала в терминологический словарь специальности «Нефтегазовое дело» (Калдыкозова С.Е., Арынбаева Р.А., Хужаахмедова Д.)
9.Акт № 094 от 14.02.2017г. «Термины художественного перевода» (Турсунов А.Н., Калдыкозова С.Е.)
10.Акт № 116 от 14.03.2017г. «Об особенностях звуковой системы русского и казахского языков» (Айтмамбетов Ф.У., Анартаева Г., Дарибаева А.)
11.Акт № 117 от 14.03.2017г. «Социолингвистические основы профессионального общения специалистов строительного профиля» (Дарибаева А.А., Анартаева Г.У., Байрханова К.С.)
 1. Акт № 221 от 19.05.2017г. «Реализация концепта «вежливости» в речевом  этикете» (Дарибаева А.А.,  Анартаева Г.У., Лесбекова Л.Ж.)
 2. Акт № 222 от 19.05.2017г. «Репрезентация метрологической терминологии во фразеологизмах и паремиях» (Дарибаева А.А., Анартаева Г.У., Лесбекова Л.Ж., Айтмамбетов Ф.У.)
 3. Акт № 223 от 19.05.2017г. «Интерактивные методы обучения при изучении профессионального русского языка в национальных группах» ( Анартаева Г.У., Лесбекова Л.Ж., Дарибаева А.А., Айтмамбетов Ф.У., Турсунов А.Н.)
 4. Акт № 186 от 15.05.2017г. «Студентердің сөйлесу  мәдениетін жетілдерудің психологиялық» (Есимханова Н.)
 5. Акт № 187 от 15.05.2017г. «К вопросу развития навыков  конструирования речевых высказываний» (Есимханова Н.)
 6. Акт № 188 от 15.05.2017г. «УП  Русский профессиональный языкдля студентов - Металлургия» (Есимханова Н.)
 7. Акт № 189 от 15.05.2017г. « Технология воспитания – элемент профессионального мастерства в воспитательной работе» (Есимханова Н.)
 8. Акт № 190от 15.05.2017г. «Regarding the issue of development» (Есимханова Н.)
Студенттердіңғылыми-зерттеужұмыстары
 2017 жыл 5 сәуір күні сағат 9-00 В ғимаратының 415 бөлмесінде кафедраның ұйымдастыруымен студенттік ғылыми конференция өткізілді.
Конференция жұмысына студенттермен қатар,қалалық мектептердің оқушылары да атсалысты.
Студенттердіңғылыми-зерттеужұмыстарылингвистиканыңөзектімәселелерінеарналды. 
Конференция нәтижесі бойынша үздік баяндамалар жүлделі орындарға ие болды:
 1. ОРЫН:
Нұржанов Н. –  ЭФ 15-2к тобыныңстуденті. Ғылымижетекшісі – ф.ғ.к., доцент Лесбекова Л.Ж.
 1. ОРЫН: 
1. Сапарбек  О.- СМ 16-2к1 тобының студенті. Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент Анартаева Г.У.;
2. Барахатова Д.-  АП 16-8 к1 тобының студенті. Ғылыми жетекшісі – аға оқытушы Байдуллаева Р.Ш.
3. ОРЫН:
1. Жарылкасын Ж – СМ 16-2к1 тобыныңстуденті. Ғылымижетекшісі –ағаоқытушыДарибаева А.А.;
 2.Кален К. –  ММГ 16-2К2 тобыныңстуденті. Ғылымижетекшісі – п.ғ.к., доцент Темирбекова Г.А.;
3. Нуртай А. – СМ 16-9К1 тобыныңстуденті. Ғылымижетекшісі – п.ғ.к., доцент Калдыкозова С.Е.
20 -ғылыми-студенттікконференцияныңнәтижелерібойынша - 21 ғылымимақалажарықкөрді.
«Орыс тілі» пәнінен олимпиада
2017 жылдың 5 сәуірінде «Орыс тілі» пәні бойынша олимпиада өткізілді, мұнда техникалық мамандық студенттері қатысты.Олимпиада 3 кезеңнен тұрды: 1-ші кезең – еркін тақырыптарға шығарма жазу; 2-ші кезең – грамматикалық тапсырмаларды орындау; 3-ші кезең – тесттік сұрақтарға жауап беру. Олимпиада қорытындысыбойыншаүздікстуденттікжұмыстаранықталып, олармақтауқағаздарыменмарапатталды.
Кафедраның тәрбие жұмыстары
2016 жылдың  2 қарашасында сағат 11-00де  «В» ғимаратының 122 аудиториясында 1 - курс студенттерінің эстетикалық- мәдениеттік көзқарастарын дамыту мақсатында университет көлемінде «Абайдың қарасөздері» атты  іс-шара өткізілді.
2016 жылдың   қарашасында сағат 11-00де  «В» ғимаратының 122 аудиториясында университет көлемінде «Шәмші кештері» атты  әдеби-музыкалық кеш өткізілді. Ісшараға техникалық мамандықта оқитын студенттер белсене атсалысты.
2016 жылдың  22 қарашасында сағат 11-00де  «В» ғимаратының 122 аудиториясында «Бауыржан Момышулы - Қаhарман қолбасшы» атты әдеби-музыкалық кеш өтті. Бұл кешке «Құрылыс және көлік»  факультетінің студенттері мен Оңтүстік Қазақстан музыкалық колледжінің оқушылары қатысты.
 
Бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мақалалар
1. Калдыкозова С.Е. «Язык – опора дружбы» («Панорама Шымкента», № 88 (1420),  4 ноября 2016)
2.Калдыкозова С.Е., Байтенова Р.М. «А в глазах – горящее пламя…» («Панорама Шымкента», № 103 (1435), 28 декабря 2016).
3. Калдыкозова С.Е., Байтенова Р.М «Взлетишь на крыльях мечты» («Панорама Шымкента», № 102 (1434),  23 декабря 2016 г.).
5. Байтенова Р.М. «Открой окно в мир знаний!» («Панорама Шымкента», № 26 (1462), 5 апреля 2017).
6. Арынбаева Р. «Ее величество Поэзия». («Панорама Шымкента», № 41 (1477), 26 мая 2017).
7. Калдыкозова С.Е., Байтенова Р.М «Души прекрасные порывы» («Панорама Шымкента», № 41 (1477), 26 мая 2017)
 
Марапаттар мен құттықтаулар:
 1. Ф.ғ.к., доцент Анартаева Г.У. 2015-2016 оқу жылының нәтижесі бойынша «М Әуезов атындағы ОҚМУ үздік доценті» номинациясының жеңімпазы  атанды (Куәлік)
 2. Калдыкозова С.Е., Иманалиев К, Мусантаева М.А., Арынбаева Р.А., Туребекова Б.А.  М.ӘуезоватындағыОҚМУ-деөткен педагог- новаторлардыңХалықаралықФорумында «Үздікоқуқұралы» номинациясыбойынша  3 дәрежеліДипломменмарапатталды (2017ж., сәуір)
2017-2018 оқу жылы                                      
Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы
Кафедра оқытушылары 2017–2018 оқу жылының 1-жартыжылдығында 10 терминологиялық сөздік,  9 әдістемелік нұсқау және 1 электронды оқу құралындайындап өткізді.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары
Патенттер, куәліктер
1. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1939 от 03  августа 2017г. («Русский  профессиональный язык студентов специальности «Архитектура» - произведение науки-учебное пособие, авторы:Калдыкозова С.Е., Рискелдиева Ж.А.)
2. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1940 от 03  августа 2017г. («Учебное пособие по развитию профессиональной речи студентов специальности: 5В080500 –Водные ресурсы и водопользование» - произведение науки-учебное пособие, авторы: Турсунов А.Н., Калдыкозова С.Е., Айтмамбетов Ф.У., Аульбекова Ж.С., Толеш А.Б.)
Кафедра оқытушыларының Халықаралықғылыми-практикалықконференцияларға қатысуы
 1. Калдыкозова С.Е., Темирбекова Г.А., Совершенствование навыков грамотного письма студентов неязыковых специальностей. // Тезисы докладов 12-й МНПК. Москва (Россия), 1 декабря, 2017. – С.21-23.
 2. Калдыкозова С.Е, Жанабаева К., Рыскелдиева Ж.А..  Использование эффективных методов по обновленной программе обучения. // Сборник 2-й МНПК «Проблемы преподавания русского языка в условиях билингвальной начальной школы». Грозный (Чечня), 8 ноября, 2017 – С.33-38.
 3. Калдыкозова С.Е., Лесбекова Л.Ж.., Темирбекова Г.А., Рыскелдиева Ж.А. Применение эффективных методов по обновленной программе обучения. // Международный научный форум «Образование. Наука.Культура». Гжельск. (Россия), 22 ноября 2017.
 4. Калдыкозова С.Е. и др. Применение эффективных методов по обновленной программе обучения. // Материалы МНПК «Духовная модернизация: национальная система образования и мировой опыт». Шымкент, ЮКГПИ, 2017.
 5. «Структурно-семантический анализ транспортной терминологии» Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 11(15)-2017г. ISSN 2500-2449. -15с.
 6. Лесбекова Л.Ж., Анартаева Г.У., Дарибаева А.А., Тауасаров Ш.У. Омонимия в русском языке. Сборник материалов  XIV-ой международной  научно-практической конференции «Инновационные научные исследования 2017» - Москва: Издательство НИЦ «Империя», 2017. –С. 7-11
Студенттердіңғылыми-зерттеужұмыстары
Кафедра доценті Г.Ұ. Анартаеваның жетекшілігімен:
1.СМ-16-2к1 тобының студенті Сапарбек Олжас Пенза қаласында өткен  Халықаралық студенттік конференциясына  «Язык жестов и мимики» атты тақырыпта дайындаған баяндамасымен «Ең үздік студенттік мақала»  байқауына қатысып, 2-ші дәрежелі дипломмен, сертификатпен марапатталды. Мақала 11 - Халықаралық ғылыми-практикалық байқаудың мақалалар жинағында жарық көрді.
2. СМ-17-6к1 тобының студенті Жұрқабаев Қияқ Пенза қаласында өткен  Халықаралық студенттік конференциясына  «Репрезентация фразеологизированных предложений в речевом этикете»атты тақырыпта дайындаған баяндамасымен «Ең үздік студенттік мақала»  байқауына қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен, сертификатпен марапатталды. Мақала 11 - Халықаралық ғылыми-практикалық байқаудың мақалалар жинағында жарық көрді.
            3. СМ-14-1к1 тобыныңстудентіБатырбек Роза Пенза қаласындаөткенХалықаралықстуденттік «Investigationofprocessofdryingcapillary-porousmaterialsin a heat-supportdryingunitwith  a closedcontour»аттытақырыптадайындағанбаяндамасымен «Еңүздікстуденттікмақала»  байқауынақатысып, 1-шідәрежелідипломмен, сертификатпенмарапатталды. Мақала 11 - Халықаралықғылыми-практикалықбайқаудыңмақалаларжинағындажарықкөрді.
 
Кафедраныңтәрбиежұмыстары
2017 жыл 27 қыркүйек күні сағат 10:00де«В» ғимаратының 122 аудиториясында«Фестиваль языков народов Казахстана» атты әдеби-музыкалық кеш өткізілді. Фестивальға «Құрылыс және көлік», «Механика және мұнайгаз ісі» факультеттері, «Ақпараттық жүйелер» жоғары мектебіжәне  М. Әуезов атындағы колледж студенттері қатысты.
 2017 жыл 18 қазан күні сағат 10.00де «В» ғимаратының 122 аудиториясында сазгер Шәмші Қалдаяқовтың  шығармашылығына арналған «Шәмші кештері» атты әдеби-музыкалық кеш «Құрылыс және көлік» факультеті, «Жеңіл және тамақ өндірісі» жоғары мектебі, сонымен қатар және  М. Әуезов атындағы колледж студенттерінің қатысуыменөткізілді.
2017 жыл 8 қараша күні  сағат 10.00де«В»  ғимаратының 122 аудиториясында «Болашаққабағдар-руханижанғыру» атты тақырыпта әдеби-музыкалық кеш өтті. Ісшараға техникалық мамандықта білім алып жүрген студенттер белсене атсалысты.